Privacy en inzagerecht


Wettelijk kader

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In onze kliniek leggen we uw persoonlijk een medische gegevens vast. Ze zijn immers belangrijk voor uw behandeling. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. De rechten en plichten van patiënten zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geregeld. In deze folder leest u wat dit voor u als patiënt in de Oog en Welzijn kliniek betekent.
In de WBP staat precies beschreven aan welke regels het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens moeten voldoen. Deze wet wordt strikt nageleefd door Oog en Welzijn. Wilt u meer weten over de WBP? Kijk dan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 

Identificatieplicht patiënten

Iedere patiënt moet zich bij een bezoek aan de kliniek kunnen legitimeren met een geldig paspoort, een geldig Nederlands rijbewijs of een ID-kaart. Neem bij een bezoek aan onze kliniek ook altijd uw zorgpas en uw medicatielijst mee.
 

Inzage in uw dossier

Inzage in medische gegevens in de kliniek. In de wet is geregeld dat medische dossiers kunnen worden ingezien door de patiënt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook anderen inzage krijgen.
 

Wie heeft inzage?

 • Inzage door de patiënt.
  De patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan op twee momenten inzage krijgen in de medische gegevens.
  • Tijdens de behandeling
   In overleg met  de behandelaar is inzage mogelijk. De wettelijke vertegenwoordiger kan zonder (schriftelijke) toestemming van de patiënt inzage krijgen als deze daar niet meer toe in staat is. Er mogen kopieën worden gemaakt.
  • Na behandeling
   De directie van de kliniek moet worden aangeschreven. Debehandelaars worden in contact gebracht met de aanvrager. De afhandeling van de inzage procedure en het maken van kopieën gaat via het secretariaat.
 • Inzage door andere specialisten of medewerkers.
  De behandeling maakt het noodzakelijk dat artsen en kliniekmedewerkers die betrokken zijn bij de behandeling inzage hebben in de medische gegevens. Hierbij gaat het om oogartsen, physician assistents, operatiemedewerkers, paramedisch personeel en medisch administratief personeel.
 • Inzage door ‘derden’
  Andere belanghebbenden, zoals tuchtcolleges, verzekeraars en advocaten kunnen inzage in medische dossiers verlangen. Dit is alleen mogelijk als de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Wilt u meer weten over het Privacystatement van Oog en Welzijn. Klik dan hier.
 

Regels voor het opvragen

Alle verzoeken om inzage of het maken van kopieën moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd. U kunt een formulier aanvragen bij het secretariaat.
Inzage in gegevens vindt bij voorkeur plaats in het bijzijn van de arts, die zo nodig toelichting kan geven.
 

Wanneer geen inzage?

Soms wordt inzage geweigerd. In dat geval staat er in het medisch dossier informatie die onder het medisch beroepsgeheim valt.  Dit betekent dat er gegevens instaan die schadelijk kunnen zijn voor de patiënt of voor derden. Vaak kan inschakeling van een onafhankelijk deskundige een mogelijkheid zijn om tot een oplossing te komen.

Zeer privacy gevoelige informatie over de patiënt kan een reden zijn de wettelijke vertegenwoordig er inzage te weigeren. Inzagerecht mag zich niet keren tegen de persoon die in het medisch dossier geregistreerd staat.
 

Bewaren van medische informatie

Vanaf 1 januari 1996 worden alle medische gegevens bewaard volgens de wettelijke norm. De duur is minimaal 15 jaar na de laatste behandelingsdatum.

Bewaren van niet-medische gegevens:
 • persoons-en identificatiegegevens, deze zijn geautomatiseerd en worden voor minimaal tien jaar bewaard.
 • Financiële en administratieve gegevens, deze staan op schrift of zijn digitaal en worden minimaal tien jaar bewaard.
 • Medische gegevens digitaal en/of op schrift.